RevisionInternrevision

Iso 19011:2018 lanserades i sin internationella version i mitten av 2018, och i början av detta år publicerades den svenska översättningen. Standarden är utformad som en vägledning, där bör är mer frekvent förekommande än ska och måste, och kan användas i såväl små som stora organisationer.

Vad är Iso 19011?

Iso 19011 är en standard för internrevision, där den egna verksamheten gås igenom och utvärderas. Genom att genomföra en internrevision går det att driva på utvecklingen i verksamheten och hitta förbättringsområden. Standarden innehåller framför allt följande:

 • Principer för revision
 • Instruktioner och råd för utformning av ett revisionsprogram
 • Instruktioner för planering, genomförande och uppföljning av en revision
 • Hur man skriver en revisionsrapport
 • Hur man bedömer och utvecklar kompetensen hos en revisor eller ett team av revisorer

Det går inte att certifiera en verksamhet mot Iso 19011, eftersom det endast är en vägledande standard. Däremot är standarden viktig eftersom den rör interna revisioner, och internrevision är ett av kraven för att klara bl.a. följande certifieringar:

 • Iso 9001
 • Iso 14001
 • Iso 45001

Vad är nytt i Iso 19001:2018?

IsoI Iso 19011:2018 har fokus på riskbaserad strategi och ledningsfrågor ökat. Framför allt fokuserar standarden dock på intern revision, som redan har nämnts, och revision av leverantörer. Den nya standarden innehåller också avsnitt om metoder för revision på distans, och nya avsnitt om riskbegreppet.

I först hand är vägledningen skriven för första- och andrapartsrevisioner, men den kan också användas för tredjepartsrevisioner. De stora nyheterna är:

 • En ny revisionsprincip – riskbaserat angreppssätt.
 • Kapitlet som behandlar revisionsprogrammet har utökats, framförallt när det handlar om risker.
 • Avsnittet om planering av revision har utökats.
 • Tillämpningsområdet har breddats, och omfattar nu alla typer av ledningssystem.
 • Kapitlet om revisorn och revisorernas kompetens har utökats.

I och med dessa förändringar blir det enklare för företag att fokusera sina interna revisioner där de behövs – på de delar som har störst betydelse för kvalitet, miljöpåverkan och arbetsmiljö. Fokus på risker – både faktiska och potentiella – gör också att områden som saknar stabila arbetssätt och rutiner kan prioriteras.

Att göra revisioner på distans sparar resurser, men innebär andra risker än en traditionell revision, och det ställs därför andra krav på en revision av denna typ.

Den svenska översättningen av Iso 19011:2018 går att köpa från Swedish Standards Institute.

Skapa en effektivare internrevision

Interna revisioner är ett sätt att undersöka effektiviteten i ledningssystemet. Revisionen kan bl.a. ge svar på frågan om ni verkligen arbetar med det som ni har tänkt er, och om ni når dit ni har tänkt er. För att skapa en mer effektiv internrevision är det bra att tänka på detta:

 1. Hitta tråden som löper mellan intressenter, risker och möjligheter, och utgå från detta när ni utför revisionen.
 2. Tänk på att revision inte är samma sak som att kontrollera efterlevnaden av lagar. Om ni gör båda i samband med internrevisionen finns det en risk att det inte framgår i revisionsrapporten vad som har kontrollerats, och inte heller vad som har blivit utfallet av kontrollen.
 3. Tänk nytt när det kommer till livscykeln. När du reviderar inköps- och utvecklingsprocessen kan du utgå från perspektivet “miljö = kvalitet”.
 4. Ha ett helhetsperspektiv på processen.  

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *

Post comment